תקנון החברה

הסכם

ב י ן SOS OPA בע"מ – טורקיז 3, חריש (להלן:"החברה") מצד אחד;

ל ב י ן (להלן: "המזמין" ו/או "הלקוח" ו/או "הגולשים באתר" )

מצד שני;

הואיל:          והחברה עוסקת, בין היתר, בשיווק, הפצה ומכירה של שירותי מרכזיה וירטואליים [או שירותי מרכזיה ב"ענן" המכונים בלעז – Hosted PBX] וכן משמשת כמשווק של שירותי המפ"א;

והואיל:         והחברה עוסקת, בין היתר, גם בשיווק, הפצה ומכירה של שירותי מחשוב שונים וכן שירותי תקשורת שונים ללקוחות סופיים; [להלן, ביחד: "השירותים"];

והואיל:         והמזמין מעוניין לשכור את שירותי החברה למתן שירותי מחשוב ו/או תקשורת, והחברה מעוניינת לספק שירותים אלו למזמין, באו הצדדים לידי הסכמה בחתימתם על חוזה זה, והכל בהתאם לתנאים ובתמורה כמפורט בהסכם זה להלן;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא, נספחים, הגדרות וכותרות:

1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה.

1.2. כותרות הסעיפים נועדו אך ורק לנוחיות הצדדים, ולא ישמשו לפרשנות תוכנם של הסעיפים בשום צורה ואופן.

1.3. כל הנספחים הנזכרים בהסכם זה מצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2. הגדרות (בהסכם זה):

2.1. "החברה" – SOS OPA בע"מ;

2.2. "הלקוח" ו/או "המזמין" – מי שהתקשר עם החברה לקבלת השירות לפי הסכם זה, ו/או מי שפרטיו מופיעים בהזמנת השירות (להלן "הזמנת השירות") אשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2.3. "השירות" – אחד או יותר מהשירותים המוצעים על ידי החברה, לרבות תיאור חבילת השירות באתר האינטרנט של החברה – הכפופים לתשלום התמורה עבורם.

2.4. "הזמנת השירות" ו/או "ההתקשרות" – ביצוע הזמנת השירות באמצעות הדרכים הנהוגות בחברה לרבות בין היתר באמצעות אתר האינטרנט של החברה, טלפון, מייל, ווטסאפ או פקס.

2.5. "מסלול השירות" – סך השירותים שהוזמנו על ידי הלקוח.   

2.6. "דמי מנוי" ו/או "התמורה" התשלום הנקוב עבור השירות שיחויב בו הלקוח מידי חודש עבור חודש או חלק ממנו, או עבור שעת עבודה.

2.7. "דמי ביטול" הסכום בו יחויב הלקוח בגין ביטול הזמנה לאחר אישורה על ידי החברה.

3. ההסכם:

3.1. תנאים כלליים אלה (להלן "התנאים") יחד עם הזמנת השירות, מהווים הסכם שבין הלקוח לחברה (להלן "ההסכם").

3.2. במקרה בו נקבעו תנאים בהזמנת השירות השונים מאלה המפורטים בתנאים כלליים אלו יחולו התנאים הקבועים בהזמנת השירות.

3.3. הסכם זה הינו ההסכם המחייב היחיד שבין הצדדים. החברה אינה מחויבת לכל הצהרה ו/או מצג ו/או הסכמה אחרת שאינה כלולה בהסכם זה, אלא אם כן נעשו על ידי החברה, בכתב, בהודעה ללקוח, לאחר תחילתו של הסכם זה.

3.4. החברה רשאית לשנות את הוראות ההסכם, כולן או חלקן, באופן שתוקף השינוי יהיה במועד חידוש תקופת ההסכם. במקרה של שינוי נסיבות שאינו בשליטת החברה, שיחייב שינוי מהותי בתנאי ההסכם, רשאית החברה לשנות את ההסכם באופן שתחולת השינוי תהא מיידית. במקרה כזה, רשאי הלקוח להודיע על ביטול ההסכם באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת, למעט במקרה בו נדרש השינוי בעקבות שינוי הדין הקיים. הלקוח אינו רשאי להכניס בהסכם זה שינוי, תיקון, השמטה או מחיקה כלשהם, אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב מאת החברה.

3.5. הזמנת והוספת שירותים על ידי הלקוח לא תיחשב כשינוי ההסכם (למעט השינויים המתחייבים כחלק מחבילת השירות).

3.6. חלק מהשירותים יצריכו חתימה על הסכמים נפרדים – הללו יהוו נספחים להסכם זה, למעט אם צוין בהם אחרת באופן מפורש.

4. הצהרת הלקוח:

4.1. הלקוח מצהיר כי יש לו הסמכות, הזכות והרשות להתקשר בהסכם זה.

4.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצהיר הלקוח כי אין בדין ו/או בחוזה ו/או במסמכי התאגדות מניעה כלשהי מהתקשרותו בהסכם זה.

4.3. במקרה של לקוח פרטי, הלקוח מצהיר כי הוא בגיר ובעל כשרות משפטית להתקשר בחוזה זה.

5. אספקת שירותי החברה:

5.1. החברה תספק ללקוח את השירות שהזמין כפי שהוא מתואר בהזמנת השירות.

5.2. ככלל, למעט אם צויין במפורש – שירותי החברה אינם כוללים גיבוי המידע של הלקוח, והחברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן של המידע השייך ללקוח.

5.3. לחברה שיקול דעת מוחלט לבחור בציוד המתאים לשם אספקת השירותים ללקוח. השירות ללקוח יינתן על ידי החברה במחשבים שמיקומם בישראל או בכל מדינה אחרת לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.

5.4. אספקת השירות מותנית במילוי כל התחייבויות הלקוח על פי ההסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אספקת השירות מותנית בתשלום מראש של דמי השירות עבור תקופת השירות. לא בוצע תשלום מראש, במועד הזמנת השירות או במועד חידוש השירות, רשאית החברה להפסיק באופן מיידי את השירות ללקוח.

5.5. קווי התשתית המשמשים לצורך מתן השירותים, יישומי אפליקציה, אביזרים, ציוד קצה וציוד אחר הנמצאים ברשות הלקוח אינם נכללים במסגרת השרות ו/או האחריות הניתנים על ידי החברה אלא אם נרכשו מאת החברה ותחת תנאי האחריות והתמיכה בהם נרכשו.  

5.6. יובהר כי היה והשירות שהוזמן הינו שירות אשר מוגבל בהיקפו והלקוח חרג מהיקף השירות כפי שהוגדר בהזמנת השירות, לרבות תעבורת הנתונים, נפח הזיכרון, נפח דיסק או כל מגבלה אחרת, רשאית החברה לחייב את הלקוח בתשלום לפי התעריפים המקובלים אצלה במועד ביצוע החריגה, או להגביל את הלקוח להיקף השימוש או להודיע ללקוח על ביטול החוזה.

6. שירותי מחשוב ותקשורת שניתן לקבלם מהחברה (רשימה חלקית):

6.1. שירותי טלפוניה:

6.1.1. תשלום חודשי ללא התחייבות.

6.1.2. קבלת מספר ייחודי ללקוח (בכפוף לתשלום התמורה במועד).

6.1.3. השכרת/ רכישת ציוד קצה (כולל אופציה לשדרוג עתידי).

6.1.4. אופציה לקבלת מספר בינ"ל/ מספר מקומי בחו"ל.

6.1.5. תיבת Fax to Mail.

6.2. שירותי תמיכה IT ומחשוב:

6.2.1. תמיכה במגוון מכשירי קצה – תפעול והדרכה.

6.2.2. תמיכה טלפונית והשתלטות מרחוק ובמקרה שלא ניתן לתת פתרון מרחוק הגעה פיזית לאתר.

6.2.3. (Help Desk) בדיקת שרתים ותמיכה בהשתלטות מרחוק

6.2.4. (Event Log) בדיקת דו"ח אירועים של מערכת ההפעלה

6.2.5. ייעוץ ותמיכת מומחים, סיוע בפיתוח מערך המחשוב והרחבת מערכות המידע.

6.2.6. אופציה לתיקון תקלות חומרה באתר הלקוח ובמקרה שלא ניתן לתקן באתר, העברת המחשב למעבדה לתיקון

6.3. שירותי תוכנה:

6.3.1. ייעוץ והתאמת תוכנות לשימוש הלקוח.

6.3.2. שיווק, מכירה והתקנת תוכנות.

6.3.3. מתן מענה "דרג א" בלבד.

6.4. שירותי אינטרנט וענן:

6.4.1. ייעוץ ופתרונות בנושא ענן, ניהול חשבונות ענן במייקרוסופט 365 ובגוגל.

6.4.2. ייעוץ בנושא תשתיות הרשת, ניתוח צרכי הלקוח ומתן ייעוץ להתאמת המענה ללקוח.

6.4.3. אופציה לשירותי תמיכה ביישומי אינטרנט.

6.4.4. שירותי בניית אתרים – כולל רכישת דומיין בשם הלקוח ותפעול האתר.

6.5. שירותי גרפיקה ודפוס:

6.5.1. שירותי גרפיקה למגוון צרכי הלקוח.

6.5.2. שירותי הדפסה.

6.6. שירותי סייבר:

6.6.1. תמיכה מקצועית של קצין הגנה בסייבר.

6.6.2. שירותי ייעוץ והכוונה – התאמת פתרונות לצרכי הלקוח.

6.6.3. ייעוץ ויישום פתרונות בתחום אבטחת מידע .

6.6.4. ייצוג הלקוח אל מול ספקים שונים בתחום.

7. אמנת השירות: SLA (Service Level Agreement)

7.1. החברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים והמקובלים לאספקה של השירותים ברמה גבוהה ובהתאם לכך מספקת שירותים מהמעלה הראשונה. החברה ערוכה, בנויה ומנוהלת בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר.

7.2. עם זאת השירותים שמספקת החברה עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות. החברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים והמקובלים לאספקה של השירותים ברמה גבוהה, אולם אינה יכולה להבטיח לספק את השירותים באופן רציף וללא תקלות.

7.3. השירותים שמספקת החברה באמצעות גורמים שלישיים ו/או צדדי ג' כלשהן כפופים לאמנת השירות של גורמים אלו – והחברה אינה אחראית לה.

7.4. אמנת השירות להלן כוללת אך ורק את שירותי התמיכה הניתנים על ידי החברה בעצמה.

7.5. מתוך הבנה של המגבלות הקיימות מתחייבת החברה לזמינות ומתן מענה במהלך ימי העסקים לפחות 99% מהזמן. כן החברה מתחייבת למתן מענה ופתרון התקלה תוך 3 ימי עסקים.

7.6. במידה והחברה לא תשמור על רמת השירות כאמור לעיל וכתוצאה מכך ייפגעו השירותים הניתנים ללקוח, הלקוח יהיה זכאי לפיצוי מוסכם מאת החברה.

7.7. הפיצוי יינתן בדרך של זיכוי מדמי השירות החודשיים של הלקוח עבור אותו רכיב בשירות שנפגע (להלן "הפיצוי") וזאת בהתאם לחישוב המפורט להלן:

רמת השירות (אחוז הזמינות ופתרון התקלה)שעות השבתה במהלך האירועזיכוי מהמחיר החודשי עבור אותו רכיב
מעל 95% ומתחת 99%בין שעה 1 ל- 7.5 שעות25%
מעל 50% ומתחת 95%בין 7.5 שעות ל- 36.5 שעות50%
מתחת ל 50%מעל 36.5 שעות100%

 

7.8. הפיצוי לא יחול בכל מקרה של היעדר זמינות של המערכת ו/או של השירותים הנובעים מהמקרים הבאים:

7.8.1. כוח עליון בכלל זה אסון טבע, מלחמה, פעולות טרור, מהומות, פעולת ממשלה, שריפה, הצפה, סכסוך עבודה, תאונה או פנדמיה וכיוצא באלה.

7.8.2. כשל ברשת ו/או התקן החיצוני למערכת של החברה ו/או  שהחברה סיפקה, לרבות כשל במערכת של הלקוח ו/או כשל המתרחש בין המערכת של הלקוח והמערכת של החברה.

7.8.3. תקלות בשירותים שמקורן בבעיות תוכנה ו/או חומרה ו/או אי התאמה בציוד הקצה בו עושה הלקוח שימוש לצורך או במסגרת השירותים לרבות, אך לא רק, בנושאים הנובעים מרוחב הפס שאינו מספיק או הקשורים לתוכנה ו/או שירותים של צד שלישי ו/או בעיה בגישה לשירותים ו/או למערכת, בין שמקורם בספק התשתית לאינטרנט ובין שמקורם בספק הגישה לאינטרנט ומכל סיבה שהיא.

7.8.4. תקלות במהלך או בקשר עם שדרוגים ו/או שינויים ו/או פיתוחים שבוצעו במערכת ו/או בשירותים.

7.8.5. תחזוקתה או הרחבתה של חוות השרתים של החברה ו/או רכיבי המערכת, או מטעמים טכנולוגיים אחרים לפי שיקול דעת החברה.

7.8.6. פעולה בלתי מורשה או חוסר פעולה בעת הצורך של הלקוח או מי מטעמו המורשה לקבל גישה למערכת של החברה באמצעות סיסמאות או כתוצאה מכישלון של הלקוח לשמור על נהלי אבטחה מתאימים.

7.8.7. התקנה לקויה של תכנה ו/או השירותים, אי התאמת השירותים כפי שהם למערכת ההפעלה, לחומרה או לתכונות אחרות וכל עניין בקשר עם ההגדרות השונות.

7.8.8. כישלון של הלקוח לשימוש מקובל וסביר במערכת ו/או שימוש של הלקוח במערכת באופן שאינו עקבי עם התכונות והפונקציונליות שלה או שאינן עולות בקנה אחד עם ההנחיות שנתנו ללקוח.

7.9. הגשת בקשה לזיכוי :

7.9.1. בכדי לקבל את הזיכוי על הלקוח לפרט את כל המידע הדרוש לחברה כדי שהחברה תוכל לבחון את הטענות באופן מפורט ומדויק, לרבות מידע לגבי הזמן ומשך זמן ההשבתה, השירותים המושפעים, מספר של משתמשים מושפעים ודמי השרות החודשי לשירותים שהושבתו.

7.9.2. החברה תבחן את כל המידע שנמסר על ידי הלקוח ותחליט תוך 30 יום אם הלקוח בנסיבות אלו זכאי לזיכוי.

7.9.3. אם החברה תקבע כי מגיע ללקוח זיכוי, הזיכוי יינתן במסגרת דמי השירות החודשי החל לאחר מתן הזיכוי.

7.9.4. הלקוח חייב לעמוד בהסכם השרות ובפרט בתשלומים השוטפים הנובעים ממנו כדי להיות זכאי לזיכוי.

8. תמיכה טכנית שרות לקוחות

8.1. החברה מספקת שירותי תמיכה טכנית טלפונית במהלך עסקים רגיל במתכונת של 5 ימי עבודה בשבוע, 9 שעות ביום בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 בבוקר ל 18:00 בערב (למעט ערבי חג, חגים, ימי שבתון ומועדי ישראל).

8.2. שירותי התמיכה הניתנים כוללים טיפול בבעיות גישה לשרות (Access) או בעיות בהם השירות אינו פעיל (Active) החברה מספקת שירותי תמיכה הקשורים לאופן הפעלת השירות בתשלום.

8.3. שירותי התמיכה הטכנית יינתנו אך ורק כאשר התקלה חלה בשרות הניתן על ידי החברה ו/או באחריותה.

8.4. הפניה למוקד השרות תעשה באמצעות פניה טלפונית במספר 1800015206 או באמצעות אתר החברה.

8.5. למען הסר ספק יובהר כי במסגרת השרות הלקוח אינו זכאי לתמיכה במשרדיו. במידה ונדרש טכנאי החברה להגיע אל אתר הלקוח לשם טיפול בתקלה ישלם הלקוח את דמי הטיפול הנדרשים בהתאם למחירון החברה.

9. חשבונות ותשלומים

9.1. המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי החברה מתפרסם באתר החברה ומתעדכן מעת לעת.

9.2. התעריף שיחול על מתן השירות ללקוח יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירות. עם חידוש תקופת השירות יחול התעריף שיהיה בתוקף במועד החידוש.

9.3. למען הסר ספק, הלקוח יחויב בתשלום החודשי המלא בין אם היה מנוי לחודש שלם או לחלק ממנו וכן בין אם השתמש בפועל בשירותים ובין אם לאו.

9.4. התשלום עבור השירות יבוצע באמצעות חיוב מראש של אמצעי התשלום שפרטיו נמסרו בהזמנת השירות. התשלום עבור תקופת השירות הראשונית יבוצע עם הזמנת השירות. תשלום עבור חידוש תקופת השירות יבוצע מראש, באמצעות אותו אמצעי התשלום, אלא אם כן יודיע הלקוח לחברה על שינוי פרטי אמצעי התשלום שהוא מבקש לחייב.

9.5. תשלום עבור שימוש החורג בהיקף המפורט בהזמנת השירות יתבצע בסוף כל חודש קלנדרי בהתאם לתעריפי החברה ועל פי היקף השימוש החורג לפי רישומי החברה.

9.6. החל מתחילת טיפול משפטי, לרבות משלוח מכתבי התראה החתומים על ידי עורך דין של החברה או מטעמה, יתווספו לחיובים כל ההוצאות הסבירות הכרוכות בפעולות שיינקטו לגביית החוב.

9.7. מבלי לגרוע מכל סעד אחר שהחברה זכאית לו, ומבלי לגרוע מסמכותה של החברה להפסיק את מתן השירות, הרי כל תשלום אשר לא ישולם במועדו יישא ריבית פיגורים והוצאות גביה החל במועד שבו היה אמור להיות משולם ועד למועד התשלום בפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים היא ריבית הפיגורים המתפרסמת על ידי החשב הכללי של משרד האוצר, בתוספת הוצאות גביה בשיעור של 20% מסכום הפיגור ולא יפחתו מהסך של10 ₪ בגין כל חשבון שבפיגור.

9.8. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח יחויב בחיובים ו/או בכל הוצאות במסגרת פעולות אכיפת התשלום ו/או הטיפול המשפטי, לרבות פעולות מסירה ו/או איתור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה לגבות, בנוסף לסכומים הנ"ל, הוצאות ו/או שכ"ט שייפסקו על ידי ערכאה שיפוטית ו/או שיוסכם עליהם במסגרת הסכם פשרה.

10. בירור חשבונות

10.1. הלקוח רשאי לפנות לחברה בכתב, בדרכי ההתקשרות המפורטות בהסכם זה, לצורך בירור בקשר עם חשבון שקיבל.

10.2. הלקוח רשאי לערער בכתב על נכונות חשבון שנשלח אליו, בתוך 14 יום מיום קבלת החשבון בידיו.

10.3. יובהר כי ערעור על נכונות החשבון אינו מעכב את התשלום במלואו. במקרה שהערעור יימצא מוצדק, תשיב החברה ללקוח את התשלום העודף.

10.4. הלקוח מסכים כי הרשומות של החברה בדבר צריכת השירותים על ידיו יהוו ראיה מכרעת וחד משמעית לעניין התשלום עבור אותם שירותים.

11. קניין רוחני

11.1. במסגרת השירות שמספקת החברה ללקוח, עושה החברה שימוש במערכות מחשב, בתוכנות מחשב ובידע טכנולוגי המוגנים בזכויות קניין רוחני – כגון זכות יוצרים, פטנטים, וסודות מסחר  (להלן: "קניין רוחני מוגן"). הלקוח מקבל זכות שימוש בקניין הרוחני המוגן בהיקף הדרוש לצורך קבלת השירות, אך אינו מקבל כל זכות בקניין הרוחני של החברה, ואסור לו לעשות בעצמו, או להרשות לאחרים, לעשות כל שימוש בקניין הרוחני המוגן של החברה החורג ממטרת קבלת השירות בתקופת השירות.

11.2. שם החברה, סימני מסחר שלה- רשומים ושאינם רשומים- וכן שמות וסימנים של מוצרים ושירותים שהחברה מספקת, הם רכושה של החברה. בכפוף להוראות כל דין, הלקוח אינו רשאי לעשות ברכוש האמור כל שימוש ללא רשותה של החברה בכתב ומראש.

11.3. כל הזכויות בתכנים שמעלה הלקוח למחשבי החברה, נותרות בידי הלקוח. הלקוח נותן לחברה הרשאה לעשות בתכנים אלו כל פעולה הדרושה לשם מתן השירות, לרבות העתקה לצורך גיבוי, הטמנה וכל פעולה אחרת שתהיה נחוצה לפי שיקול דעתה של החברה.

11.4. כל תגובה, הצעה, שאלה, נתון, רעיון וכד' שימסור הלקוח לחברה בהתייחס לשירותים שהחברה מספקת, הרי מסירתו לא תחשב לסודית, והחברה רשאית לעשות במידע כאמור כל שימוש שתמצא לנכון ולכל מטרה, לרבות פרסומו.

11.5. החברה היא הבעלים של כל המספרים וכתובות האינטרנט (מספר IP ) שהיא מעמידה לרשות הלקוח בתקופת השירות. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות ולהחליף מספרים וכתובות אלה.

12. רישוי כשירות ותוכנה כשירות

12.1. במסגרת השירותים המוצעים על ידי החברה קיימים גם שירותים המתייחסים את מוצרי תוכנה בשני מודלים. מודל רישוי כשירות ומודל תוכנה כשירות.

12.2. מודל רישוי כשירות: במסגרת שירות זה מקבל הלקוח רישוי לשימוש בתוכנה לתקופה הנקובה במסלול בכפוף לתנאים הכלליים ולתנאים הייחודיים לתוכנה זו.

12.3. מודל תוכנה כשירות: במודל זה מקבל הלקוח שירות של שימוש בתוכנה לתקופה הנקובה במסלול בכפוף לתנאים הכלליים ולתנאים הייחודיים לתוכנה זו. הרישוי עבור שירות זו מתבצע על ידי החברה ובאחריותה.

12.4. השירות המוצע, בין אם רישוי כשירות ובין אם תוכנה כשירות, ניתן כמות שהוא (AS-IS) וללא כל התחייבות מצד החברה לגבי איכות השירות או טיבו.

12.5. במסגרת רכישת השירות מתחייב הלקוח לתנאים הכלליים הצמודים לכל שירות המפורסמים על ידי בית התוכנה. תנאים כלליים אלו עשויים להיות חלק מתנאי השירות של בית התוכנה והלקוח מתחייב לפעול לפיהם. 

12.6. השרות המוצע הוא עבור יחידת קצה אחת (Per-Seat). עבור כל יחידת קצה נוספת נדרש שירות נוסף.

12.7. הלקוח מתחייב שלא לשכפל או להעתיק ליחידת קצה אחרת או נוספת ולהשתמש בשירות בהתאם לתנאי השירות בלבד.

12.8.  בכל מקרה לאחר תום קבלת השירות מתחייב הלקוח להסיר מכל מערכות המחשוב שלו כל חלק תוכנה שהתקין.

12.9. בנוסף לאמור בסעיף קניין רוחני, מובהר ללקוח כי זכויות היוצרים במוצר שייכים לבית התוכנה בלבד, והלקוח אינו רוכש בשום מקרה זכויות כלשהם במוצר.

13. התנהגות הלקוח ברשת

13.1. הלקוח מתחייב להשתמש במשאבי המחשוב הניתנים לו באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור ובכפוף להוראות כל דין, הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה לצורך אף אחד מאלה:

13.1.1. פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור;

13.1.2. שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות "וירוס", "סוס טרויאני", "רוגלה" או כל אמצעי אחר כיוצא באלה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה (1995);

13.1.3. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע;

13.1.4.  ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות;

13.1.5. התחזות, גניבת זהות, או מרמה אחרת כלשהי;

13.1.6. פרסום חומר פורנוגרפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים;

13.1.7. יבוא או יצוא אסורים;

13.1.8. הפצה אסורה של דואר אלקטרוני;

13.1.9. פעולה המפירה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם.

13.2. בכפוף לכל דין, הלקוח מתחייב לפקח על התכנים המועלים לשרתי החברה במסגרת השירות הניתן לו, על ידי עובדיו או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. יובהר כי החברה אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה הלקוח.

13.3. במקרה של חשש להפרת הוראות אלה על ידי הלקוח, בעקבות תלונה שקיבלה החברה או מיוזמתה של החברה, החברה תהיה רשאית אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק באופן מיידי את השירות הניתן ללקוח.

13.4. הלקוח מתחייב לשפות את החברה על כל נזק שייגרם לה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג', בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, בקשר לפעולות הלקוח ו/או לשימוש של הלקוח במשאבי המחשוב של החברה.

13.5. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי רשת האינטרנט והמידע המועבר בה אינם בשליטת החברה והחברה אינה נותנת כל מצג ביחס לרשת האינטרנט, או ביחס לכל פעולת תקשורת המבוצעת באמצעותה או שירותים המסופקים באמצעותה. בהתאם לכך החברה אינה אחראית לתוכנם, דיוקם, מהימנותם או התאמתם של התכנים.

13.6. נעשתה על ידי הלקוח או כלפיו במסגרת השימוש בשירותים פגיעה בזכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות הפרת זכויות יוצרים, לא תישא החברה בכל נזק או חבות לגבי: סימן מסחר, סוד מסחרי, פטנט, מדגם ו/או הוצאות לשון הרע או על נזק שייגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על שירותי התוכן.

13.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  הלקוח מאשר כי הוא מודע לכך שהחברה אינה אחראית לאבטחת מידע, להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו במחשבי החברה על ידי הלקוח או עבורו, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה לתחומו של הלקוח במחשבי החברה, ולרבות השחתה, חשיפה, או מחיקה של נתונים.

13.8. בשים לב לאופי השירות הניתן על ידי החברה, ובכפוף לאמור לעיל, על החברה לא חלה אחראיות מכל סוג שהוא על טיב השירותים נשוא הסכם זה או איכותם.

13.9. מתוך הבנה של המגבלות הקיימות, בשים לב לפעילותו ו/או עסקיו, היה ולדעת הלקוח יש צורך בעשיית הפעולות המפורטות מטה או חלקן, מתחייב הלקוח לבצע פעולות אלו וזאת על מנת למנוע ו/או לצמצם ו/או להקטין את נזקיו:

13.9.1. לערוך גיבוי של הנתונים השייכים לו, לרבות נתוני התקשרות עם צדדים שלישיים, וזאת בכל דרך שימצא לנכון, מחוץ למחשבי/ משאבי החברה;

13.9.2. להגן על הנתונים המאוחסנים באמצעות מערכות אבטחת מידע מתאימות;

13.9.3. לערוך פוליסת ביטוח עסק, ככל שהדבר נדרש, אשר תכלול ביטוח אובדן תוצאתי המבטח רווח גולמי של הלקוח. הביטוח יכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על זכות תחלוף (שיבוב) כלפי החברה.

13.10. הלקוח נדרש לשמור בסודיות את אמצעי הזיהוי והסיסמאות המשמשים אותו לכניסה לתחום המוקצה לו במחשבי החברה, ולפקח על עובדיו או כל אדם אחר מטעמו העושה שימוש באמצעי הזיהוי והסיסמאות. בהתאם לכך החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקב אובדן, גניבה או כל שימוש בלתי מורשה אחר לרבות במקרה בו אלו הועברו על ידי הלקוח לצד ג', אשר בהם עליו להשתמש לצורך קבלת השירותים או כל חלק מהם לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל פרטי כרטיס אשראי של הלקוח.

14. חבות החברה

14.1. בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי הגבלת האחריות המפורטות לעיל חלות על כל העילות מכל מין וסוג שהוא, ובכלל כך עילות חוזיות ו/או נזיקיות והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או הפסד ו/או אובדן שייגרם ללקוח במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אבדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח מידע או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו, או שיבוש במידע. הלקוח מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים, וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.

14.2. כל הגבלות האחריות והפטור מאחריות חלות על החברה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל הבאים מטעמה והינם כלפי הלקוח ו/או כל מי שמטעמו.

14.3. כל האמור בהסכם זה הינו בנוסף להגנות הניתנות לחברה מכח הדין, לרבות חוק התקשורת.

14.4. כדי לאפשר לחברה לטפל בצורה יעילה ואפקטיבית בתקלות, על הלקוח לדווח לחברה במהירות האפשרית על כל תקלה כאמור.

14.5. בשום מקרה לא תהא החברה אחראית על פעולות של הלקוח שגרמו נזק ללקוח עצמו, ללקוחותיו, או לצד שלישי כלשהו, ומלוא האחריות על פעילות הלקוח תהא מוטלת על הלקוח בלבד.

14.6. בכל מקרה בו לא חל פטור מלא מאחריות ו/או נקבע כי חלה אחריות כלשהי על החברה מכל סיבה שהיא, חבותה של החברה תהא מוגבלת לסכום אשר שולם בפועל עבור השירותים המסופקים על ידה על פי הסכם זה וזאת עד לסכום של שלושה חודשי שירות (להלן: "הסעד"). למען הסר ספק יובהר כי זהו הסעד היחיד שהלקוח זכאי לו, ויהווה סילוק סופי ומוחלט של כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של הלקוח כלפי החברה.

15. הפסקה זמנית של השירות ביוזמת החברה

15.1. החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם,  באופן זמני ולפרק זמן מינימלי במידת האפשר, תוך הודעה ללקוח ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, אם הדבר דרוש לצורך תפעול, תחזוקה או הרחבה של שרתי החברה, או מטעמים טכנולוגיים אחרים לפי שיקול דעת החברה.

16. הפסקה זמנית או קבועה של השירות עקב גורם שאינו בשליטת החברה

16.1. החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, אם הדבר יהיה מחמת כוח עליון שאינו בשליטת החברה, כדוגמת שריפה, הצפה, סכסוך עבודה, תאונה, מלחמה או פעולת טרור, פנדמיה או כיוצא באלה, או על פי הוראה של רשות מוסמכת. הוראות אלה אינן גורעות מזכות החברה לבטל את החוזה מעיקרו, כמפורט להלן.

17. תקופת ההסכם וחידושו

17.1. תקופת ההסכם תהיה תקופת המסלול אליה הצטרף הלקוח על פי הזמנת השירות, והתקופות הנוספות שיתווספו אליה בהתאם להוראות שלהלן.

17.2. בתום תקופת המסלול, ההסכם יוארך באופן אוטומטי, לתקופה נוספת בהתאם למסלול שנבחר אלא אם החליט הלקוח על הפסקת השירות מיוזמתו בטרם הסתיימה תקופת המסלול וביצע זאת במערכות החברה, או הודיע לחברה בכתב על כך וזו תיכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים.

18. ביטול ההסכם ו/או הפסקת השירות בידי החברה

18.1. החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, ו/או לבטל את ההסכם עם הלקוח, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

18.1.1. הלקוח לא שילם לחברה תשלום שהוא חב בו בעד השירותים שהוא מקבל מהחברה;

18.1.2. הלקוח לא מסר פרטי זיהוי נכונים;

18.1.3. הלקוח הפר תנאי מהותי בהסכם;

18.1.4. החברה סבורה, לפי שיקול דעתה, כי נעשה שימוש לרעה בשירות הניתן ללקוח, באופן שעלול לגרום נזק לציבור ו/או לחברה ו/או ללקוחותיה;

18.1.5. הלקוח הפסיק את פעילותו העסקית, או שנפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים או מימוש שעבוד או שהוטל עיקול על זכויותיו בחברה;

18.1.6. קיימת מגבלה חוקית על המשך מתן השירות;

18.1.7. במקרה של תקיפה של הלקוח על ידי צד שלישי, אשר החברה סבורה לפי שיקול דעתה כי עלולה לגרום נזק למחשבי החברה או ללקוחותיה. במקרה כזה הפסקת השירות תהיה לפרק זמן מינימלי עד להסרת החשש כאמור;

18.2. החברה רשאית, אך לא חייבת, להודיע ללקוח על ביטול החוזה. עם ביטול החוזה תישלל הגישה של הלקוח למשאבי המחשוב של החברה. לאחר 3 ימי עבודה, יימחק כל התוכן של הלקוח ממחשבי החברה.

18.3. החברה רשאית להפסיק מתן שירות של חבילת שירות מסוימת, משיקולים מסחריים ו/או טכניים, על פי שיקול דעתה. בכל מקרה כזה תודיע החברה ללקוח על מועד הפסקת השירות המתוכנן ותיתן ללקוח זמן סביר למציאת חלופה לחבילת השירות. על הפסקת שירות זו לא יחולו על הלקוח דמי ביטול.

19. דמי ביטול

19.1. ביקש לקוח להפסיק את השירות לאחר ביצוע ההזמנה ו/או לפני תום תקופת ההתחייבות אם קיימת, ישלם דמי ביטול בסכום המהווה 30% מסכום יתרת התשלומים שעליו לשלם עד לתום תקופת השירות/ ההתחייבות, אלא אם צויינו דמי ביטול בשיעור אחר באופן מפורש.

20. כללי

20.1. החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי ההסכם לידי אדם אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט.

20.2. הלקוח אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי הסכם זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

20.3. אם הוראה כלשהי בהסכם זה תימצא על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות ההסכם ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.

20.4. למען הסר ספק, יובהר כי הוראות הסכם זה אינן יוצרות בין הלקוח לבין החברה יחסים משפטיים מסוג שותפות, נאמנות, שליחות, שמירה, או יחסי עבודה. התפקיד היחיד של החברה כלפי הלקוח הוא לספק שירותי מחשוב כמפורט בהסכם זה.

20.5. הימנעות החברה מלאכוף את חובות הלקוח לפי ההסכם, כולן או מקצתן, לא תיחשב כוויתור על קיום החובות כאמור, והיא לא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.

21. הוראות מיוחדות בעניין הדין החל וסמכות שיפוט

21.1. בכל תביעה הקשורה להסכם זה או נובעת ממנו, ו/או לשירותים שניתנו לפי ההסכם ו/או לתשלומים הקשורים להסכם, תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בכפר סבא ו/או בחדרה בלבד.

21.2. הדין החל על הסכם זה, לרבות על דרך ביצועו ועל פירוש הוראותיו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד, וזאת למעט הוראות בעניין ברירת דין.

22. כתובות הצדדים

22.1. כתובות הצדדים הינם כאמור ברישא להסכם זה.

22.2. כל הודעה שתישלח למי מהצדדים באמצעות דרכי ההתקשרות הרשמיות והמקובלות תיראה כאילו הגיעה ליעדה לאחר 3 ימי עסקים, אלא אם אושרה קבלתה באופן ישיר או משתמע. 

מבקר יקר, האתר שלנו בשדרוג מערכות
אנחנו זמינים עבורכם בכל הערוצים אחרים 📨 מייל : support@sosopa.co.il ✅ וואטסאפ : 03-3750029 📞טלפון : 1800015260 🌐 באתר של צוות התמיכה : support.sosopa.co.il
ניתן לבקש שיחה חוזרת
מבקר יקר, האתר שלנו בשדרוג מערכות ניתן לבקש שיחה חוזרת
אנחנו זמינים עבורכם בכל הערוצים אחרים 📨 מייל : support@sosopa.co.il ✅ וואטסאפ : 03-3750029 📞טלפון : 1800015260 🌐 באתר של צוות התמיכה : support.sosopa.co.il